ડર

નાનપણમાં અંધારા પ્રત્યે ખૂબ જ ડર હતો મારા મનમાં,લોકોની સંગત ગમતી હતી, અને એકલતાથી બીક લાગતી હતી.કદાચ એટલા માટે, કેમ કે અંધારું હંમેશા એકલું જ રહેતું હતું.પણ વડીલોએ કહ્યું કે સમય સાથે જતી રહેશે બીક અંધારાની . જેમ જેમ સમયના આ રસ્તા પર આગળ વધતો ગયો એમ,મારા રસ્તામાં બીજા નવા ડર આવતા જ ગયા.પણ હા,સાચું… Continue reading ડર

અરીસો કે પછી?

જન્મ વખતે હતો હું સ્વચ્છ, અને અણીશુદ્ધ પારદર્શક,અને રહેવા પણ ઇચ્છતો હતો એવો જ મૃત્યુ પર્યાંત. પણ સતત હુમલાઓ થયા રહ્યા પીઠ પાછળ,અને આજેજે પણ જુએ છે નીરખે છે પોતાને જ મારામાં સાક્ષાત . હા, બદલાઈ જઉં છું, બની જઉં છું પ્રતિબિંબ હું,પોતાની જાતમાંથી, પણ આ નથી થયું રાતોરાત. જોયું ઘણુંય છે અને હજુ પણ… Continue reading અરીસો કે પછી?