બિન અરીસે

કાલે ફરી એક અંધારી રાત જોઈ ‘તી, બિન અરીસે પોતાની જાત જોઈ ‘તી. હતી કોઈ દી જે મસ્ત કાબર કલકલતી, કરતા મેં એને કોયલની વાત જોઈ ‘તી. કદાચ સૂકાઇ ગયો છે ચહેરો હવે ખૂબ, વર્ષે વરસતી, શર્માળ ભીની આંખ જોઈ ‘તી. ચુકવું છું જે લેણ સમયનાં ચલણમાં, જિંદગીભર મુદ્દલ ઘટે એની વાટ જોઈ ‘તી. બિન… Continue reading બિન અરીસે

बिछड़ने से ज़रा पहले

बिछड़ने से ज़रा पहलेईक बार मश्क ही कर लेते, वैसे ही जैसे हर बार किया करते थे। कि बाहर निकले गर तो करना क्या है, मैं मामा का बेटा बनूंगा या तुम चचेरी बहन। दीवार कूदने में लगी चोट को ढकना कैसे हैं, और पता चल जाने पर कहना क्या है॥ तुम्हारे घर पहली बार… Continue reading बिछड़ने से ज़रा पहले

New Year

I witnessed the year passing by through the smoke clouds of a bonfire. I felt nothing less than a future seer, who can look into the future. I on the other hand didn’t have to worry about how I will face what I saw, for I had already been through it. I witnessed the logs… Continue reading New Year