શોધ

વાદલડી જતી રહી છે ને હવે વરસાદ શોધું છું, 
સંબંધોનો શ્વાસ ઘૂંટીને હવે એમાં સાદ શોધું છું.
ઘરે દર રાત જોવાતી હતી એ વાટ શોધું છું, 
જાણીને કરેલી ભૂલ માટે થતી ફરિયાદ શોધું છું.
શૂન્ય થઇ ગયો છું, અગણિત થવા ઘાત શોધું છું, 
આ દુઃસ્વપ્નથી નીકળી શકું તેવી રાત શોધું છું.
જે હ્રદયમાં હોય મારો એવો વાસ શોધું છું, 
કહી શકાય ખુદનો એવો એક શ્વાસ શોધું છું.

By Hasit

Software Engineer. Self-proclaimed gopher and philosopher. Just another Homo sapiens (Turing test is scheduled) who thinks he can write (to be honest, I seriously doubt it).

Leave a comment

Your email address will not be published.