વસૂલ

“લાઈટ ચાલુ રાખીને ક્યાં જતો રહ્યો? નથી દોડાતું હવે. સાઈઠ થશે હવે થોડા વરસ માં” “હા હવે, તો કોણ કહે છે દોડવાનું… કરી દઉં છું… બસ બે મિનિટ માટે ચાર્જર લેવા ગયો હતો. પણ દરેક સેકન્ડ વસૂલ કરવાની હોય ને આપણે. અને એટલું બધું બિલ ના આવે કઈ લાઈટનું.” “હા … હવે ઘરમાં બધા કમાનારા… Continue reading વસૂલ

Money : a bunch of ironies

For some reason, past few months (or years), I’ve been thinking and hearing a lot about and around money. Cryptocurrencies, stock market, taxation, inflation, deflation and what not! Definitely working from home (or rather not going out in the world) has been a huge factor, but a lot of credit goes to recent stocks/crypto trends.… Continue reading Money : a bunch of ironies