વસૂલ

“લાઈટ ચાલુ રાખીને ક્યાં જતો રહ્યો? નથી દોડાતું હવે. સાઈઠ થશે હવે થોડા વરસ માં” “હા હવે, તો કોણ કહે છે દોડવાનું… કરી દઉં છું… બસ બે મિનિટ માટે ચાર્જર લેવા ગયો હતો. પણ દરેક સેકન્ડ વસૂલ કરવાની હોય ને આપણે. અને એટલું બધું બિલ ના આવે કઈ લાઈટનું.” “હા … હવે ઘરમાં બધા કમાનારા… Continue reading વસૂલ

Is internet really going towards decentralization?

I came across this article today. It said we are actually going towards centralised world on the internet. This came as a surprise to me given the cryptocurrency boom and decentralized applications scene. I was pretty sure we were moving towards decentralized world. But reading the article made me realise that they weren’t completely wrong.… Continue reading Is internet really going towards decentralization?

Right or wrong?

Do you ever wonder what’s right and what’s wrong? Is providing free books to everyone right? Or is it wrong because you’re copying it from another book, you’re pirating someone’s work and giving it away for free? But what if the work was already pirated or copied from another book? Are the book hawkers selling… Continue reading Right or wrong?

ઝાકળ

કાતિલ રાત ખબર નહીં કેમ, પણ માળું હારું , ઘણી વાર લાગે કે પ્રેમ કિસ્મતમાં જ નથી. જો તમને એવું હોય કે આ બધું કિસ્મત જેવું ના હોય કઈં, તો સાંભળી લો. જે લોકોને બધું સામે ચાલી મળી ગયું છે ને એ લોકોને લાગે કે આ બધું કિસ્મત જેવું કાંઈ ના હોય, કિસ્મત તો જાતે બનાવાની હોય. જ્યારે… Continue reading ઝાકળ

New Year

I witnessed the year passing by through the smoke clouds of a bonfire. I felt nothing less than a future seer, who can look into the future. I on the other hand didn’t have to worry about how I will face what I saw, for I had already been through it. I witnessed the logs… Continue reading New Year

It’s hard. Still.

It’s hard. Still. No matter how many years you’ve been away from your home, every time you leave your house it still hurts the same. Your heart is still as heavy as the first time you left so is your legs. Your throat is sore, all the water droplets in your body who once wanted… Continue reading It’s hard. Still.

Reasons to live

Well, today on YourQuote, the challenge was to give your reasons to live. I still don’t know what “to live” means. I want to experience breathtaking moments before I take my last breath. I have no reason to not live. I want to see myself as a known great person before I die. I want… Continue reading Reasons to live